Biz hakda

logo-lar

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangsu East Yonsland Vehicle Manufacturing Co., Ltd.” 40 ýyl töweregi taryhy bilen häzirki wagtda elektrik tigiriniň, elektrik dört- gözleg, önümçilik, satuw, hyzmat we eksport söwdasyna gönükdirilen esasy ýokary tehnologiýaly hususy kärhana öwrüldi. tigirli ulag, motosikl we beýleki kiçi ulaglar.Onsonslendiň ähli taraplaýyn güýji pudagyň başynda durýar we biz tigiriň doglan ýeri hökmünde hem bellidiris.

Toparymyz

bölümiň ady

Tapyldy

Işgärler

Uly tehnik

Müşderiler üçin ykdysady we amatly welosipedleri üpjün etmekde ýöriteleşen 35 sany ýokary hünärmeni goşmak bilen, 300 işgäriň gowy taýýarlanan işçi güýji bar.
Hünärmen eksport iş bölümi size zerur önümleri almaga we satuwdan soňky meseleleri çözmäge kömek etmek üçin oýlanyşykly we ajaýyp hyzmat berýär.

Mian önümleri

Esasy önümlerimizde elektrik ýük tigirleri, eltip bermek üçin elektrik tigirleri, sowuk zynjyry eltmek üçin elektrik tigirleri, elektrik ýolagçy tigirleri, elektrik riksa, elektrik skuter, syýahatçylyk ulaglary we ş.m.Döredileli bäri, halkara meşhur markalaryň ençemesi bilen hyzmatdaşlykda, öňegidişlige çalyşýarys we "müşderilerimiziň pikirini pikirlenmek we müşderilerimiziň aladalanýan zatlaryny çagyrmak" hyzmat maksatlaryna laýyklykda satuwlar önümlerimiz ýokarlanýar we Hindistanda, Filippinlerde, Bangladeşde, Türkiýede, Günorta Amerikada, Afrikada 10-dan gowrak ýurda baryp ýetýän global satuw ulgamyna eýe boldy.

Dilerlik

bölümiň ady

Eksport işine 2014-nji ýyldan başlap, “Xuzhou” -a goşulyň “New Energy Technology Co., Ltd.

Üç tigirli münüp barýarka durnukly we asuda.Olar ýaşuly adamlar we deňagramlylyk we hereket kynçylyklary bolan adamlar üçin örän amatlydyr.

Käbir modeller güýçli hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr, öýlerde, ammarlarda, stansiýalarda we portlarda haryt daşamak üçin gysga syýahat üçin amatly. Önümlerimiz üçin daşary ýurt distribýutorlaryny we wekillerini gözleýäris.


Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň