Elektrik tigirli batareýaňyz saklandymy?

1.Batareýanyň zarýad beriş wagty
Wagtyňy 8-12-e çenli dolandyrmagyňyzy haýyş edýäris .Köp adamda zarýad berijiniň akylly zarýad berýändigi barada nädogry düşünişmeler bar we nädip zarýad bermelidigi möhüm däl.Şonuň üçin zarýad berijini uzak wagtlap açyň, bu diňe zarýad berijä zeper ýetirmän, batareýany hem zaýalaýar.

2. Elektrik ulagyny ýerleşdirmek üçin zarýad bermek usuly
Elektrik ulagyna münmeseňizem, batareýa zarýad berer.Köp elektrikli awtoulaglar esasan bir ýa-da iki hepdäniň içinde boşadylýar.Şonuň üçin batareýany goramak üçin hepdede bir ýa-da iki gezek tigir sürmezden zarýad bermeli.Specificörite zarýad aralygy tramwaý batareýasynyň zarýad tizligine baglydyr.Bir ýarym ýyllap daşaryk çykanyňyzda we öýde hiç kim ulagy ulanmasa, batareýanyň haýal işlemegini haýallatmak üçin batareýa paketiniň simlerini ýa-da iň bolmanda otrisatel simleri aýyrsaňyz gowy bolar. batareýany goraň.

3. Güýçlendirijini esasly saýlamak
Käwagt zarýad beriji döwülýär we çalyşmaly.Asyl zarýad berijiniň çykyş parametrlerine görä zarýad berijini täzeden satyn almak has gowudyr.Çalt zarýad beriji güýçlendiriji satyn almagy maslahat bermäň.Adaty zarýad beriş tizligi has haýal bolsa-da, batareýanyň hyzmat möhletini goramak peýdalydyr.Quygy-ýygydan çalt zarýad bermek batareýanyň çişmegini çaltlaşdyrar.

habarlar (2)

habarlar (2)

habarlar (2)

habarlar (2)


Iş wagty: 21-2022-nji aprel

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň