Sorag-jogap

3
Zawodmy ýa söwdagärmi?

Hawa, biz 40 ýyldan gowrak taryhy bolan zawod we söwdagär.Örän tejribeli.

Ilki bilen nusga barmy?Bir stockada modelleriňiz barmy?

Ilki bilen nusga bar we çalt ibermek üçin ätiýaçlyk nusgalarymyz bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kepillik möhleti näme?

Dürli komponentler üçin dürli kepillik döwri bar.jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

T / T, L / C, Alibaba söwda kepilligini, nagt pullary kabul edýäris

Sargyt bermek prosesi nähili?haçan gowşurmaly?

Sargytlary tassyklaň, goýumy töläň.Önümçiligi tertipläň (Üýtgemezden umumy önümler, adatça 15-20 gün.)galyndysyny, iberişini töle.


Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň