Batareýalary howpsuz ulanmak barada dört esasy bilim

Elektrik ulagynyň batareýalarynyň ýangy we partlamasy barada käbir habarlary köplenç eşidýäris.Aslynda, bu ýagdaýyň 90% -i ulanyjylaryň nädogry işlemegi bilen baglanyşykly, diňe 5% -i hil bilen baglanyşykly.Bu meselede hünärmenler elektrik ulagynyň batareýalaryny ulananymyzda, howpsuz we uzak wagtlap ulanmak üçin umumy ulanylyş duýgusyny ýadymyzdan çykarmaly däldigini aýtdylar.

1. Zarýad berlende ýeterlik ýer
Batareýa zarýad berlende, batareýanyň partlamagyna sebäp bolup bilýän ammar otagy, ýerzemin we seýilgäh ýaly dar we möhürlenen gurşawda däl-de, giň ýer saýlamalydyrys, esasanam hili pes bolan käbir elektrik ulagy batareýalary öz-özünden ýanmaga we partlamaga sebäp bolup biler. ýangyjy gazyň gaçmagy sebäpli. Şonuň üçin batareýa zarýad bermek üçin giň ýer, esasanam tomusda giň we salkyn ýer saýlaň.

2. Zynjyry ýygy-ýygydan barlaň
Zarýad berijiniň zynjyrynyň ýa-da terminalynyň poslama we döwük bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ýygy-ýygydan barlamaly.Garrylyk, könelen ýa-da çyzygyň aragatnaşygy pes bolan ýagdaýynda, kontakt nokadynyň ýangyndan, elektrik togunyň heläkçiliginden we ş.m. öňüni almak üçin ony çalyşmaly we ulanmagy dowam etdirmeli däl.

3.Maýhasly zarýad beriş wagty

4. Maşyn süreniňizde howlukmaň
Örän ýokary tizlik batareýa üçin gaty zyýanly .Eger tizlikden ýokary bolsaňyz, pyýada ýa-da svetofor we beýleki päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda gyssagly tormoz gerek we gyssagly tormozdan soň tizlenmek bilen sarp edilýän elektrik energiýasy gaty uly we zyýan batareýa hem gaty uly.

habarlar-5

Iş wagty: Awgust-12-2022

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň