Zarýad berijiniň gowy hilli elektrik awtoulag batareýasyny zaýalamagyna ýol bermäň

1. Gowy hilli zarýad beriji batareýany zaýalaýar we batareýanyň hyzmat möhletini gysgaldýar
Adatça, adaty batareýalaryň hyzmat möhleti iki-üç ýyl.Şeýle-de bolsa, käbir pes zarýad berijiler ulanylsa, batareýa zeper ýeter we netijede hyzmat möhletini gysgaldar.

2. Gabat gelmedik elektrik ulagy batareýasynyň zarýad berijileri hem ýeterlik zarýad berilmegine sebäp bolup biler.
Elektrik ulagy batareýalary zarýad bermek we zarýad bermek üçin batareýanyň himiki reaksiýasyna bil baglaýar.Reaksiýa näçe jikme-jik bolsa, şonça-da zarýad berilse, akym arassalanar we kuwwatlylygy şonça-da köp bolar.Elbetde, çydamlylyk ukyby has ýokarydyr.Sebäbi doly däl reaksiýa käbir elektrod kristallarynyň ýapylmagyna getirer, bu bolsa sygymlylygy peselder we çydamlylygy peselder.Wagtyň geçmegi bilen batareýa çynlakaý zeper ýeter we netijede hyzmat möhletini azaldar.

3. Gowy hilli zarýad beriji batareýanyň gysga utgaşmagyna sebäp bolup, batareýany ýakmak hem aňsat.
Doly däl statistika görä, her ýyl ulanyjylaryň 5% -i nädogry zarýad berilmegi sebäpli ot alar ýa-da batareýalaryny döwer, ulanyjylaryň köpüsi resmi däl konfigurasiýaly batareýalary däl-de, dürli batareýalary ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, käbir ulanyjylar satuwdan soňky söwda nokatlaryny tapyp bilmeýändikleri üçin marka däl zarýad berijileri saýlamaly bolýarlar.Şonuň üçin satyn alanyňyzda has köp söwda nokatlary bolan markalary saýlamalydyrys.

Batareýa

Elektrik ulagy bazary köp ýyl bäri açyk we pudagyň ösüş ýagdaýy gaty gowy, ýöne bu sebäpli sarp edijileriň bu prosesi ulanmakda ýüze çykýan kynçylyklary yzygiderli ýüze çykýar we sarp edijiler üçin iň agyr agyry elektrik ulagynyň batareýalaryny ulanmak, sebäbi nädogry ulanmak size seresap bolmasaňyz, "öz-özüni ýakmak" howpuny döredip biler, bu bolsa sizi geň galdyrar.Hakykaty bilmeýänleriň köpüsi munuň öndürijiniň pes batareýalary öndürmeginiň jogapkärçiliksizliginden döreýändigine ynanýarlar, aslynda elektrik ulagy batareýasynyň ot ýetmiş göteriminiň öndürijiniň önüminiň hili bilen hiç hili baglanyşygy ýok, ýöne bu ulanyjynyň zarýad beriş häsiýeti bilen baglanyşykly we sarp edijiniň zarýad beriş häsiýetiniň iň täsirli görnüşi zarýad beriji.
 
Zarýad beriji enjamlar barada aýdylanda, köp adam gyzyklanyp biler, beýle kiçijik zadyň elektrik ulaglarynyň batareýasyna nähili täsiri bar?Aslynda täsir gaty uly.Indi bazarda elektrik ulagyň akkumulýator markalary köp, bu zarýad berijileri satýan söwda nokatlary hem köp, satýan zarýad berijileri bolsa garyşyk we suw basýar, oba ulanyjylarynyň köpüsi diňe satyn almazdan arzan bolmagyny saýlarlar beýleki faktorlar, şonuň üçin satyn alýan zatlary köplenç pes hilli ýa-da ulanylmaýar.

Köplenç ulanylýan gurşun-kislotaly batareýamyzy alyň, gurşun-kislotaly batareýany zarýad bermek prosesinde elektrolit, polo positiveitel we otrisatel gurşun plastinkasy, biz zarýad alýarys, zarýad berişde öndürilen gurşun sulfaty polo positiveitel we otrisatel polýus galamdyr çüýrän we kükürt kislotasyna, gurşun we gurşun oksidine çenli azalýar, şonuň üçin batareýadaky elektrolitleriň konsentrasiýasy zarýadda ýokarlanar, elektrolitleriň paýy ýokarlanar, çykarylmazdan ozal ýuwaş-ýuwaşdan konsentrasiýa gaýdyp geler, şonuň üçin işjeň madda batareýa täzeden üpjün edip bilmek ýagdaýyna getirildi, şonuň üçin elektrik ulagy zarýad alýar, Elektrik toguny saklamak prosesi, bu proses doly zarýad bermek prosesi.


Iş wagty: 22-nji aprel-2222

Birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň